Zvodový systém

Ponúkame vysoko kvalitný zvodový systém s vynikajúcou viacnásobnou protikoróznou ochranou v ôsmych farebných prevedeniach a v dvoch veľkostiach 150/97 a 125/87.

Význam zvodového systému v stavebníctve

Odkvapové žľaby sú stavebné prvky umiestnené na okrajoch strechy budovy, navrhnuté na efektívne odvádzanie zvodovej vody. Ich hlavnou funkciou je minimalizovať riziko infiltrácie vody do budovy a chrániť fasádu, základy a okolie pred poškodením spôsobeným poveternostnými podmienkami. Odkvapové žľaby zbierajú vodu z povrchu strechy a smerujú ju cez odvodňovacie systémy, čím zabraňujú tvorbe kaluží, hromadeniu povrchovej vody a erózii pôdy. Sú kľúčovým prvkom zvodového systému, prospievajúcim k ochrane a udržateľnosti budov.

Odkvapové žľaby majú významný vplyv v stavebníctve, pretože zabezpečujú efektívne riadenie zvodovej vody a ochranu budov pred škodlivými účinkami vlhkosti. Ich hlavná úloha spočíva v odvádzaní zvodovej vody z povrchu strechy a integrácia do stavebných projektov prispieva k udržateľnosti a efektívnosti, čím poskytuje komplexné riešenie pre udržanie integrity budov v rôznych poveternostných podmienkach.

Odvod vody je rovnako významný v prípade menších budov ako sú rôzne záhradné stavby a rodinné domy, ale aj pre priemyselné objekty či komerčné stavby, kde práve výrazne väčšie plocha objektu znamená aj výrazne väčšie problémy s odvodom množstva zrážkovej vody.

Typy odkvapových systémov

Existuje niekoľko typov odkvapových žľabov, pričom každý má svoje špecifikácie a výhody. Hlavné typy odkvapových žľabov zahŕňajú:

Kovové odkvapové žľaby:

 • Vyrobené z materiálov ako hliník, oceľ, ošetrené zinkom, alebo titánom.
 • Vysoko – odolné voči poveternostným vplyvom a majú dlhú životnosť.
 • Ľahké na inštaláciu a údržbu.

Výhody:

Odolnosť: Kovové žľaby sú odolné voči poveternostným vplyvom a korózii, čo zabezpečuje ich dlhú životnosť.

Jednoduchá inštalácia: Sú ľahké a pomerne jednoduché na inštaláciu, čo znižuje náklady na pracovnú silu.

Nízka údržba: Vyžadujú minimálnu údržbu, čím poskytujú efektívne a spoľahlivé riešenie pre odvod vody.

Obmedzenia:

Cena: Môžu byť drahšie v porovnaní s plastovými alternatívami.

Váha: Ich hmotnosť môže byť vyššia, čo si vyžaduje robustnejšiu inštaláciu.

Plastové odkvapové žľaby:

 • Často vyrobené z PVC alebo polyetylénu.
 • Ľahké, odolné voči korózii a jednoducho formovateľné.
 • Ideálne pre jednoduché inštalácie a menšie projekty.

Výhody:

Ľahkosť: Plastové žľaby sú ľahké, čo uľahčuje manipuláciu a inštaláciu.

Nízke náklady: Sú často cenovo dostupnejšie a predstavujú ekonomickú voľbu pre mnohé projekty.

Odpornosť voči korózii: Plastové žľaby sú odolné voči korózii a nemusia byť náchylné na hrdzavenie.

Obmedzenia:

Nízka odolnosť voči nárazom: Môžu byť menej odolné voči nárazom v porovnaní s kovovými žľabmi.

Teplotné deformácie: Pri vyšších teplotách môže dochádzať k deformáciám.

Betónové odkvapové žľaby:

 • Vyhotovené z betónu alebo cementovej zmesi.
 • Poskytujú vysokú trvanlivosť a odolnosť voči zaťaženiu.
 • Vhodné pre robustné aplikácie a projekty so zvýšenými nárokmi.

Výhody:

Vysoká trvanlivosť: Betónové žľaby sú známe svojou vysokou trvanlivosťou a odolnosťou voči zaťaženiu.

Estetický vzhľad: Poskytujú tradičný a estetický vzhľad, čo je cenované v určitých architektonických štýloch.

Obmedzenia:

Hmotnosť: Sú ťažšie a môžu vyžadovať robustnejšie inštalácie.

Citlivejšie na koróziu: Pri použití nekvalitného betónu alebo v agresívnom prostredí môže dôjsť k korózii kovových zosilňujúcich prvkov.

Keramické odkvapové žľaby:

 • Tradičný materiál s estetickým vzhľadom.
 • Vyžadujú špecifickú inštaláciu, ale prispievajú k architektonickej hodnote.

Výhody:

Estetický prínos: Keramické žľaby pridávajú estetický a tradičný vzhľad k budove.

Odpornosť voči korózii: Sú odolné voči korózii a mohú byť dlhodobo trvanlivé.

Obmedzenia:

Cena a hmotnosť: Môžu byť drahšie a ťažšie, čo môže ovplyvniť ich inštaláciu a náklady.

Krehkosť: Sú citlivejšie na nárazy a môžu sa lámť pri nesprávnom zaobchádzaní.

Odvodňovacie žľaby so zabudovaným priepustným povrchom

 • Špeciálne dizajnované s povrchom, ktorý umožňuje vstrebávanie vody.
 • Často sa používajú v komerčných alebo verejných priestoroch na riadenie povrchového odtoku vody, či už do kanalizačného systému alebo sekundárneho odvodňovacieho systému.

Výhody:

Praktický prínos: Rozloženie množstva zrážkovej vody na viac úrovní odkvapového systému

Obmedzenia:

Cena a hmotnosť: Extrémne vysoká cenová náročnosť celkovej realizácie, vhodné takmer výlučne pre komerčné stavby so zvýšenou potrebou manažmentu zrážkovej vody.

Odkvapové žľaby so zabudovaným vykurovaním:

 • Obsahujú integrovaný systém vykurovania na zabránenie vytváraniu ľadu v zimných mesiacoch.

Výber správneho typu odkvapových žľabov závisí od konkrétnych požiadaviek projektu, estetických preferencií a najmä klimatických podmienok v danej lokalite. Rozhodujúcim faktorom nie je len samotné množstvo zrážok v lokalite, ale aj prevládajúci typ zrážok, či dĺžka obdobia, za ktoré zrážky v lokalite padnú.

Existuje niekoľko typov odkvapových žľabov s rôznymi špecifikáciami a výhodami. Medzi hlavné typy patria kovové, alebo plechové žľaby, na ktorých výrobu sa používajú materiály ako hliník, oceľ alebo zinok, čo im zabezpečuje odolnosť voči poveternostným vplyvom a dlhú životnosť. Tieto sú ľahké na inštaláciu a údržbu. Plastové žľaby, často vyrobené z PVC alebo polyetylénu, sú ľahké, odolné voči korózii a vhodné pre jednoduché inštalácie a menšie projekty.

Betónové žľaby, vyhotovené z betónu alebo cementovej zmesi, poskytujú vysokú trvanlivosť a sú vhodné pre robustné aplikácie. Keramické žľaby, tradičný materiál s estetickým vzhľadom, vyžadujú špecifickú inštaláciu, no prispievajú k architektonickej hodnote. Pri špeciálnych žľaboch treba prihliadať najmä na ich funkcionalitu a projekt, ak manažment zrážok nedá riešiť iným spôsobom existujú ,aj takéto úzko špecifické riešenia.

Legislatívne normy a pravidlá pre odkvapové systémy

V Slovenskej republike platia normy a technické predpisy, ktoré sú spravované a vydávané Slovenským ústavom technickej normalizácie (SUTN). Tento ústav je zodpovedný za stanovovanie a udržiavanie národných technických noriem a poskytovanie pokynov pre správne technické postupy v rôznych odvetviach vrátane stavebníctva.

V oblasti návrhu a inštalácie odkvapových žľabov by mohli byť relevantné normy ako napríklad:

 1. STN EN 12056-3: Táto norma definuje technické požiadavky na odvodňovacie systémy pre strechy a odkvapové žľaby.
 2. STN EN 1462: Týka sa odkvapových rúr a tvarových prvkov, ktoré sú súčasťou odkvapového systému.
 3. STN EN 1253-1: Norma o regulačných zariadeniach v odkvapových systémoch.

V prípade konkrétnych projektov alebo odvetví môžu byť použité aj ďalšie normy a predpisy, preto je vždy dôležité konzultovať so Slovenským ústavom technickej normalizácie alebo príslušnými odborníkmi v danom odvetví pre najaktuálnejšie informácie. Túto úlohu by v jednotlivých lokalitách mali zastať miestne stavebné úrady, ako najvyšší odborník na právne možnosti počas výstavby.

Na čo nezabudnúť pri návrhu žľabov pre váš projekt

 • Technické aspekty návrhu pre rôzne typy budov: Pri navrhovaní odkvapových žľabov pre rôzne typy budov, ako sú rodinné domy, komerčné stavby alebo historické pamiatky, je potrebné brať do úvahy viaceré technické aspekty. To zahŕňa dimenzovanie odkvapových systémov podľa veľkosti strechy, sklonu a typu použitého materiálu. Pre komplexné stavby môžu byť potrebné inovatívne riešenia, aby sa zabezpečila optimálna efektívnosť odkvapového systému a jeho harmonická integrácia do celkovej architektonickej koncepcie.
 • Profesionálne riešenia vs. svojpomocné prístupy: Rozhodnutie medzi profesionálnym inštalatérom a svojpomocným prístupom pri návrhu a inštalácii odkvapových žľabov závisí na rozsahu projektu a technickej zložitosti. Profesionálni inštalatéri ponúkajú odbornú znalosť, dodržiavanie noriem a záruky na prácu. Naopak, svojpomocný prístup môže byť vhodný pre menšie projekty s jednoduchšími požiadavkami, ale vyžaduje si presné poznanie postupov a schopnosť zabezpečiť správnu funkciu odkvapového systému. Nezávisle od voľby je kľúčové dbať na správne dodržiavanie noriem a štandardov pri každom kroku.

Výber odkvapových žľabov

Výber odkvapových žľabov pre konkrétny projekt vyžaduje zváženie konkrétnych riešení v závislosti od špecifík dané situácie. Pri projektovaní odkvapových systémov pre veľké komerčné stavby môžu byť efektívne plechové žľaby s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Naopak, pre esteticky náročné projekty, ako sú historické budovy, môže byť vhodné zvážiť keramické žľaby, ktoré kombinujú tradičný vzhľad s odolnosťou voči korózii.

V prípade rodinných domov alebo malých svojpomocných projektoch môže byť plastový odkvapový systém ideálnym riešením vzhľadom na jednoduchú inštaláciu a nízke náklady. Nikdy však nebude mať trvácnosť porovnateľnú s ostatnými materiálmi. Celkový výber je teda individualizovaný podľa konkrétnych potrieb, materiálových charakteristík a architektonických požiadaviek, pričom zabezpečuje optimálne funkčné a vizuálne výsledky.

Zvodové systémy hrajú kľúčovú úlohu v ochrane rodinných domov pred poškodením vodou. Správne navrhnuté a nainštalované zvodové systémy efektívne odvádzajú dažďovú vodu z odkvapových žľabov do kanalizácie alebo dažďovej zberne, čím chránia základy, fasády a okolie domu pred vlhkosťou a eróziou. Nekvalitné zvodové systémy alebo ich nesprávna inštalácia môžu viesť k nahromadeniu vody okolo základov, čo spôsobuje vlhnutie múrov a podkopávanie základov. To môže mať za následok vážne štrukturálne poškodenia a vysoké náklady na opravy. Preto je esenciálne zabezpečiť kvalitný zvodový systém pre dlhodobú ochranu rodinných domov.

Smart riešenia alebo budúcnosť žľabov

Nové trendy v oblasti žľabových systémov smerujú k inovatívnym a inteligentným riešeniam, ktoré zvyšujú efektivitu a uľahčujú údržbu. Jedným z najvýraznejších pokrokov je vývoj „smart“ žľabových systémov, ktoré integrujú senzory a automatizované funkcie na monitorovanie a riadenie odtoku vody. Tieto systémy môžu napríklad automaticky upozorniť majiteľov domov na zablokovanie alebo nadmerné naplnenie žľabov, čo umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie riešenie problémov. Ďalej sa rozvíjajú materiály s vylepšenou odolnosťou voči korózii a poveternostným vplyvom, ako aj dizajny, ktoré lepšie zodpovedajú estetickým požiadavkám moderných stavebných štýlov. Tieto inovácie sľubujú nielen zvýšenie funkčnosti, ale aj zlepšenie celkového vzhľadu a hodnoty nehnuteľností.

Inteligentné alebo „smart“ žľabové systémy, ktoré využívajú senzory, predstavujú značný pokrok v oblasti správy a údržby odkvapových systémov. Tieto senzory sú navrhnuté tak, aby monitorovali rôzne aspekty fungovania žľabového systému v reálnom čase a poskytovali užívateľom dôležité informácie, čím zvyšujú ich efektivitu a minimalizujú potrebu manuálnej údržby.

 • Detekcia upchatia: Senzory môžu detekovať nahromadenie listov, nečistôt alebo ľadu v žľaboch a zvodoch. Pri identifikácii zápchy môžu poslať upozornenie na mobilné zariadenie majiteľa alebo správcu budovy. Toto umožňuje rýchlu reakciu na odstránenie prekážky a zabraňuje potenciálnym škodám spôsobeným pretečením alebo zamrznutím vody.
 • Meranie prietoku vody: Senzory môžu tiež merať množstvo a rýchlosť vody pretekajúcej žľabmi, čo umožňuje zistiť akékoľvek anomálie, ako je napríklad prílišný prietok vody počas silných búrok, čo môže naznačovať potrebu úprav alebo rozšírenia systému.
 • Teplotné senzory: V oblastiach s chladným podnebím môžu teplotné senzory zaznamenávať pokles teploty k bodu mrazu a aktivovať vyhrievané segmenty žľabov alebo zvodov, aby sa zabránilo tvorbe ľadov a ľadových hrčiek, ktoré by mohli poškodiť systém alebo spôsobiť nebezpečenstvo pre okoloidúcich.
 • Integrácia s domácim automatizačným systémom: Tieto senzory môžu byť tiež integrované s celkovými domácimi automatizačnými systémami, ktoré umožňujú centralizované riadenie a monitoring rôznych aspektov domácnosti, vrátane odkvapového systému.

Použitím týchto pokročilých technológií, smart žľabové systémy nielenže znižujú riziko poškodenia nehnuteľnosti spôsobeného nedostatočným odvodnením, ale tiež prispievajú k udržateľnosti tým, že optimalizujú správu vodných zdrojov a minimalizujú potrebu častého zásahu človeka.